Opći uvjeti oglasnika

Članak 1.

(1) Predmet ovih općih uvjeta jest pružanje usluga oglašavanja na internetskom portalu www.qwadu.com (oglasnik za nekretnine).

(2) Stranice na adresi www.qwadu.com u vlasništvu su društva IMC International d.o.o..

Davatelj usluge je IMC International d.o.o., R. Boškovića 1, 40 000 Čakovec, OiB: 45291201948, a korisnik usluge jest oglašivač koji je sa davateljem usluge sklopio ugovor o pružanju usluga oglašavanja sukladno ovim općim uvjetima.

(3) Posjetitelj je osoba koja se nalazi na internetskim stranicama pružatelja usluge
(internetskom oglasniku ), a nije ujedno korisnik.

Članak 2.

(1) Usluga obuhvaća objavu oglasa u vezi ponude na tržištu nekretnina, a na internet stranici davatelja usluge (www.qwadu.com)

(2) Oglas se objavljuje odmah po predaji, osim u slučajevima kad je potrebna posebna provjera oglasa (u slučajevima iz čl. 5 st. 3) (tad je potrebno do 24 sata da oglas bude objavljen i vidljiv posjetiteljima). Svakom oglasu moguće je pridružiti fotografije i videozapis (video s YouTubea). Broj riječi u opisu oglasa nije ograničen.
Svaki objavljeni oglas smješten je u odgovarajuću rubriku i podrubriku gdje ga čitatelj može brzo i jednostavno pronaći osnovnom ili naprednom pretragom.
Naslov oglasa mora opisivati predmet nekretnine. U naslovu nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova (npr: ***kuća za odmor***).

(3) Dopuštena je i objava oglasa vezanih uz ponudu proizvoda i usluga vezanih uz nekretnine (primjerice: usluge i oprema vezana uz preuređenje nekretnina, građevinski i obrtnički radovi na nekretninama, namještaj i oprema i dr.).

(4) Usluga koju pruža davatelj usluge jest osiguravanje web aplikacije, a koja će korisnicima omogućiti unos, izmjenu i brisanje oglasa, a sve na internet adresi www.qwadu.com.

(5) Unos, izmjenu i brisanje oglasa obavljaju sami korisnici u svoje ime, za svoj račun i na svoju odgovornost.

(6) Pravo je davatelja usluge da uvodi i osmišljava i druge vrste usluga te ih nudi korisnicima.

Članak 3.

(1) Korisnici usluge pripadaju kategoriji ili privatnih korisnika ili profesionalnih korisnika.

(2) Privatni korisnici su fizičke osobe koje uslugu koriste prema cjeniku za B2C usluge.
Profesionalni korisnici su pravne osobe koje uslugu koriste uz odabranu pretplatu prema cjeniku za B2B usluge.

Članak 4.

(1) Naknada za profesionalne korisnike i premum partnere propisana je Cjenikom za B2B usluge davatelja usluge, a plaća se putem odabrane pretplate.

(2) Jednom uplaćenu pretplatu korisnik i premium partner usluge ne može tražiti natrag, niti po kom osnovu.

(3) Profesionalni korisnici i premium partneri mogu sa davateljem usluge po posebnom dogovoru i uz posebnu naknadu navedenu u Cjeniku za B2B usluge ugovoriti i druge usluge, poput posebnog položaja, istaknutosti i/ili izgleda njihovih oglasa, posebne marketinške aktivnosti i slično.

(4)  Profesionalni korisnik i premium partner se obvezuje uslugu plaćati sukladno računima IMC International d.o.o., s tim da će na svakom računu biti naznačena  specifikacija usluge, kao što će biti naznačen i datum dospijeća do kojeg je profesinalni korisnik dužan podmiriti račun.

(5)  IMC International d.o.o. profesionalnom korisniku i premium partneru sve račune dostavlja e-mail porukom na službenu adresu korisnika ili premium partnera koji je pak dužan osigurati točnost i dostupnost svoje e-mail adrese. Pritužbe u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti IMC International d.o.o. u pisanom obliku u roku od 3 dana od dana zaprimanja računa. U suprotnom će se smatrati da profesionalni korisnik ili premium partner prihvaća račun. 

(6)  IMC International d.o.o. ima pravo u slučaju da profesionalni korisnik/premium partner ne podmiruje dospjele račune IMC International d.o.o. unutar roka dospijeća istih, i to ako profesionalni korisnik/premium partner ne podmiri samo jedan dospjeli račun IMC International d.o.o. unutar roka dospijeća istoga, privremeno ukinuti (suspenzija) profesionalnom korisniku/premium partneru korištenje usluge oglašavanja, uz prethodno pisano upozorenje putem e-mail korespondencije, i to sve do podmirenja ukupnog dugovanja ili do prestanka ugovornog odnosa. Ako profesionalni korisnik/premium partner ne podmiri ni sljedeći, dakle dva računa IMC International d.o.o., unutar roka dospijeća istoga, IMC International d.o.o. može raskinuti ugovorni odnos sukladno članku  12. ovih općih uvjeta.

(7)  Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je valuta dospijeća računa 8 dana.

(8) Obračunsko razdoblje započinje od datuma koji je u ovim općim uvjetima naznačen kao dan sklapanja ugovora i identičan je datumu uplate i traje 30 dana.

Članak 5.

(1) Profesionalni korisnik/premium partner koji nije u roku i u cijelosti uplatio pretplatu za slijedeće obračunsko razdoblje, a kako je propisano odredbama prethodnog članka postaje neaktivan korisnik pri čemu njegov kontakt i logo uz oglase ili njegovi oglasi od toga trenutka više neće biti vidljivi u internetskom oglasniku. 

(2) Neaktivni korisnik može postati i redoviti korisnik koji se nije niti jednom prijavio u sustav davatelja usluge (prijavio putem svog korisničkog imena i lozinke) duže od 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana od dana kreiranja korisničkog računa.

(3) Pravo je davatelja usluge da po svom nahođenju u svakom trenutku bez posebnog pitanja ili obavijesti te bez prava korisnika na bilo kakvu naknadu obriše iz svoga sustava sve podatke neaktivnih korisnika, uključivo njihove oglase kao i korisnička imena i lozinke, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:

  • kad je oglas predan u pogrešnu rubriku

  • kad oglas i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva davatelja usluga i/ili trećih osoba

  • kad je oglas prouzročio ili bi mogao uzrokovati štetu davatelju usluge i/ili trećoj osobi, na bilo koji način

  • kad oglas sadrži diskriminirajuće elemente, ili po hrvatskom pravu neke druge zabranjene sadržaje i materijale

  • kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije

  • kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv

  • kad je oglas sumnjiv u smislu nelegalne gradnje ili je upitno vlasništvo

  • kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja

  • kad se oglašava potražnja

  • www.qwadu.com zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja osnovni sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije i slično).

Članak 6.

(1) Ugovor o korištenju usluge sklapa se na način da korisnik usluge ispuni elektronski formular (registraciju), a kojim ispunjavanjem i prihvaćanjem izričito prihvaća i ove Opće uvjete i Cjenik i Odredbe o zaštiti privatnosti kao sastavne dijelove ugovora o pružanju usluga.

(2) Nakon ispunjavanja elektronskog formulara, davatelj usluge će korisniku uputiti e-mail s detaljnim sadržajem ugovora o pružanju usluga i iznos cijene usluge prema važećem cjeniku i način uplate te cijene. Takav će e-mail za privatne korisnike služiti kao predugovorna obavijest u smislu čl. 57 Zakona o zaštiti potrošača.

(3) Ugovor se smatra sklopljenim:
a) privatni korisnik u trenutku kada korisnik usluge u cijelosti uplati cijenu navedenu u st. 2. ovog članka za prvo obračunsko razdoblje. 
b) profesionalni korisnik u trenutku kada korisnik usluge u cijelosti uplati cijenu navedenu u st. 2. ovog članka za prvo obračunsko razdoblje.

(4) Korisnik usluge se izričito slaže i izričito odobrava da trenutkom sklapanja ugovora istodobno počinje i njegovo korištenje usluge.

Članak 7.

(1) Stranke ugovaraju kako će pristup aplikaciji korisniku usluge biti omogućen putem korisničkog imena i lozinke, a koje u okviru dopuštenih i dostupnih mogućnosti bira sam korisnik prilikom svoje registracije.

(2) Lozinka je tajan podatak i strogo je zabranjeno davanje lozinke trećim osobama. Korisnik je obvezan i odgovoran čuvati tajnost lozinke.

(3) Isključivo je korisnik odgovoran za zloupotrebu i štetu koja može nastati neovlaštenim korištenjem njegove lozinke i niti u kojem slučaju ne može tražiti nadoknadu te štete od davatelja usluge.

(4) U koliko se utvrdi zloupotreba korisnikove lozinke, a bez obzira na krivnju korisnika, davatelj usluga ima mu pravo uskratiti daljnje korištenje usluge.

Članak 8.

(1) Stranke suglasno uglavljuju kako je korisnik usluge odgovoran za istinitost i točnost podataka navedenih u svojim oglasima.

(2) Korisnik se obvezuje svoje oglase redovito održavati te promptno upisivati svaku eventualnu promjenu podataka, kao i oglas bez odlaganja izbrisati u koliko isti iz bilo kojeg razloga više nije aktualan.

(3) Korisnik predaje oglas na hrvatskom jeziku. Prijevod oglasa na strani jezik za potrebe oglašavanja na stranom tržištu gdje nastupa www.qwadu.com na zahtjev korisnika isključivo vrši www.qwadu.com. Nakandu za uslugu prijevoda snosi korisnik, a prema cjeniku s kojim će korisnik biti upoznat na njegovo traženje.

(4) Strogo je zabranjeno objavljivanje oglasa i/ili fotografija, a koji bi se na bilo koji način kosili sa javnim moralom i/ili javnim poretkom i/ili koji bi na bilo koji način mogli vrijeđati prava i osjećaje trećih osoba.
Slike moraju biti slike predmeta koji se oglašava. Nije dopuštena objava logotipa, banera i slično, osim ako to nije drugačije navedeno u pojedinom ugovoru s profesionalnim korisnikom.

(5) Oglase neprimjerenog sadržaja davatelj usluge je ovlašten ukloniti bez posebnog pitanja ili obavijesti, a čime se ničim ne dira u isključivu odgovornost korisnika pod čijim su korisničkim imenom i lozinkom ti oglasi objavljeni.

(6) Korisnik usluge isključivo je materijalno i kazneno odgovoran za sve eventualne štetne posljedice koje bi za treće fizičke ili pravne osobe mogle nastati korištenjem, objavom ili obradom njegovih oglasa.

(7) Davatelj usluge niti na koji način ne odgovara za točnost podataka te neće snositi materijalnu niti kaznenu odgovornost za korištenje, obradu ili objavu oglasa. Iznimka od gornjeg pravila je moguća u slučaju PREMIUM oglasa, a koja će biti zasebno ugovorena u ugovoru između davatelja usluge i profesionalnog ili privatnog korisnika te po Cjeniku PREMIUM oglasa.

(8) Korisnik se obvezuje nadoknaditi davatelju usluge svekoliku štetu koju bi ovaj mogao pretrpjeti ili pretrpi radi netočnosti, neažurnosti ili neistinitosti oglasa korisnika kao i povrede tajnosti ili zloupotrebe korisnikove lozinke. Davatelj usluge ima pravo regresa prema korisniku za svaku eventualno isplaćenu štetu ili naknadu trećim osobama s kamatama i pratećim troškovima, a nastalu u svezi oglasa objavljenih pod korisničkim imenom i lozinkom korisnika usluge.

(9) U slučaju bilo kojih parničnih postupaka, a koji bi eventualno bili pokrenuti protiv davatelja usluge a u svezi oglasa korisnika ili naknade štete nastale radi oglasa korisnika, korisnik ovlašćuje davatelja usluge da ga u tom postupku imenuje odgovornim vlasnikom oglasa i podataka, a sve u smislu članka 210. Zakona o parničnom postupku, te zatraži da korisnik umjesto davatelja usluge stupi kao stranka u parnicu, a što je korisnik dužan prihvatiti.

Članak 9.

(1) Programsko rješenje koje služi za unos, pohranu, obradu i objavu oglasa korisnika kao i web aplikacije na adresi www.qwadu.com zajedno sa pratećom dokumentacijom, funkcionalnostima, izgledom i dizajnom tih web aplikacija i stranica uključivo sve programske kodove bilo koje vrste i u bilo kojem obliku vlasništvo su davatelja usluge, a na kojima davatelj usluge u cijelosti pridržava svoja moralna i imovinska autorska prava te druga odgovarajuća prava mjerodavna za intelektualnu svojinu i prava industrijskog vlasništva.

(2) Zabranjeno je od strane korisnika, posjetitelja ili trećih osoba svako mijenjanje, presnimavanje, objavljivanje i/ili kopiranje web aplikacija, web stranica ili koda iz stavka 1. ovog članka u cjelini ili djelomice.

(3)Korisnici svojim zahtjevom za objavom oglasa neopozivo ovlašćuju www.qwadu.com da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. www.qwadu.com u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na stranicu www.qwadu.com.

Članak 10.

(1) Sastavni dio ugovora s korisnikom je i Cjenik usluga.

(2) Korisnik potvrđuje da su mu ovi Opći uvjeti i Cjenik te Odredbe o zaštiti privatnosti dostavljeni i poznati, te kako iste prihvaća, te daje neopozivo pravo davatelju usluga da ove Opće uvjete i Cjenik te Odredbe o zaštiti privatnosti dopunjuje i mijenja po svom nahođenju u bilo koje doba.

(3) Svu dokumentaciju, pravilnike, obrasce i cjenike davatelj usluge javno objavljuje na svojoj web stranici te se korisnik tamo obvezuje redovito pratiti eventualno mijenjanje ili ažuriranje te dokumentacije. Izmjene i dopune općih uvjeta i cjenika stupaju na snagu trećeg dana od dana prve objave na web stranici davatelja usluge.

(4) Stranke izričito ugovaraju kako će se komunikacija između njih odvijati pisano i to isključivo putem elektroničke pošte (e-mail). U tu svrhu potrebito je da korisnik usluge dostavi davatelju usluge svoju točnu e-mail adresu te brižljivo i promptno javlja davatelju usluge svaku promjenu svoje e-mail adrese, kao i da redovito kontrolira ispravnost funkcioniranja svoje elektroničke pošte.

(5) Korisnik usluge se prihvaćanjem ovih uvjeta slaže da će povremeno, u slučaju potrebe zaprimati obavijesti o radu portala putem elektroničke pošte ili SMS-a.

Članak 11.

Za analizu svoje internetske stranice davatelj usluge koristi software za analizu pomoću kojeg analizira korištenje internetske stranice te time stječe dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. kolačići. Kolačići su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja internetske stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici. To davatelju usluge omogućava provođenje gore opisane analize korištenja. Kolačići se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na pregledniku, i odbiti ili izbrisati. Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije internetske stranice www.qwadu.com više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni software, osim toga, prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Ni u kom slučaju time ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka ni do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem ove internetske stranice korisnik daje svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.

Članak 12.

(1) Ugovor o pružanju usluge između davatelja usluge i korisnika se sklapa na neodređeno vrijeme a može prestati raskidom od strane davatelja ili korisnika usluge, te brisanjem neaktivnih korisnika sukladno članku 5. ovih općih uvjeta.

(2) Minimalno trajanje ugovora nije ograničeno. Otkazni rok daje se u pisanom obliku i traje 30 dana.

(3) U slučaju prestanka ugovora iz bilo kojeg razloga korisnik usluge nema pravo tražiti povrat uplaćene naknade prema Cijeniku, kao niti povrat eventualno uplaćenih drugih iznosa, niti po kojem osnovu i niti u kojem slučaju.

Članak 13.

Korisnik može svoje pisane prigovore vezane za usluge koje pruža davatelj usluge, a u smislu čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta društva IMC International d.o.o., R. Boškovića 1, 40 000 Čakovec. Davatelj usluge se obvezuje na zaprimljeni prigovor korisnika odgovoriti u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja prigovora.

Članak 14.

U slučaju spora stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Varaždinu.

Pravne napomene:

Ovi Opći uvjeti oglasnika stupaju na snagu i počinju se primjenjivati od 01.06.2015. godine.