Što je Ugovor o najmu stana ili kuće?

Ugovorom o najmu, najmodavac se obvezuje predati stan/kuću za stanovanje najmoprimcu, obvezan je plaćati porez na prihod ostvaren od najamnine, a najmoprimac se obvezuje najmodavcu plaćati ugovorenu najamninu.

Ugovor o najmu sklapa se u pisanom obliku!

Ugovor o najmu treba sadržavati:

  • podatke ugovornih strana,
  • opis nekretnine koja se daje u najam,
  • iznos najamnine i način plaćanja,
  • vrstu troškova koji se plaćaju vezano uz najam nekretnine kao što su režijski,
  • troškovi i način na koji će se plaćati ukoliko isti nisu uključeni u iznos najamnine,
  • podatke o osobama koje će se zajedno s najmoprimcem koristiti stan,
  • vrijeme trajanja najma,
  • odredbe o održavanju stana,
  • odredbe o uporabi zajedničkih prostorija, zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i zemljišta koje služi zgradi,
  • odredbe o primopredaji stana.

Najmodavac i najmoprimac obvezni su sastaviti primopredajni zapisnik prilikom predaje stana/kuće u posjed najmoprimcu te prilikom vraćanja stana/kuće u posjed najmodavcu, istim se utvrđuje stanje u kojem se stan/kuća nalazi u vrijeme predaje.

Najmodavac je dužan ugovor o najmu stana kao i sve promjene glede visine najamnine dostaviti upravnom odjelu jedinice lokalne samouprave, odnosno grada u kojem se nalazi nekretnina te nadležnoj Poreznoj upravi.

Najmoprimac je dužan održavati stan/kuću koji mu se daje u najam u stanju pogodnom za stanovanje, a u skladu s ugovorom o najmu kao i koristiti se stanom/kućom na način kojim isti čuva od oštećenja. Svaki najmoprimac bi se prema stanu trebao odnositi s povećanom pažnjom, jer se radi o vrlo vrijednoj imovini i svako oštećenje dovodi do sankcija. Neprihvatljivo je ponašanje najmoprimaca koji se loše odnose prema nekretnini jer je ne smatraju svojim trajnim rješenjem pa je sustavno zanemaruju i uništavaju.

Najmoprimac ne smije vršiti preinake u stanu/kući i zajedničkim prostorijama i uređenjima u zgradi bez prethodne pisane suglasnosti najmodavca te je obvezan obavijestiti najmodavca o nužnim popravcima u stanu/kući i na zajedničkim dijelovima zgrade, a koje je dužan snositi najmodavac.

Ugovor o najmu stana sklopljen na određeno vrijeme smatrat će se prešutno obnovljenim za isto vrijeme trajanja ako ni jedna ugovorna strana najmanje 30 dana prije isteka ugovorenog vremena ne obavijesti u pisanom obliku drugu ugovornu stranu.

Obje ugovorne strane moraju voditi brigu na koji je rok Ugovor o najmu sklopljen, te ga sukladno Zakonu na vrijeme raskinuti da im se automatizmom ne produži i stvori dodatne novčane obveze. 

Primjer Ugovora o najmu stana ili kuće