Stjecanje prava vlasništva stranih državljana na nekretninama

Stjecanje prava vlasništva stranih državljana i stranih pravnih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj

Državljani EU

Državljani i pravne osobe iz država članica Europske unije stječu pravo vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj potpuno ravnopravno državljanima Republike Hrvatske i pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Strani državljani izvan EU

O davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba (izuzev državljana i pravnih osobe iz država članica Europske unije) na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na zahtjev stranke (stjecatelja).
Postupak se provodi sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12) i Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.).

Pisani zahtjev predaje se neposredno pisarnici ili se šalje poštom na adresu:
Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb.

Pisanom zahtjevu mora se priložiti:

  • pravna osnova stjecanja vlasništva (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o uzdržavanju ili sl.) u izvorniku ili ovjerenoj preslici;
  • dokaz o vlasništvu prodavatelja/otuđitelja predmetne nekretnine, odnosno izvadak iz zemljišne knjige, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od šest mjeseci;
  • uvjerenje upravnog tijela nadležnog za urbanizam i prostorno uređenje, prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina, o pravnom statusu nekretnine (da li se nekretnina nalazi u granicama građevinskog područja predviđenim urbanističkim planom);
  • dokaz državljanstva stjecatelja (ovjerena preslika putovnice i sl.) ili dokaz o statusu pravne osobe (izvadak iz sudskog registra), ako je stjecatelj strana pravna osoba;
  • u slučaju da podnositelja zahtjeva zastupa punomoćnik, potrebno je dostaviti punomoć u izvorniku ili ovjerenoj preslici;
  • ako podnositelj zahtjeva nije odredio punomoćnika koji će ga zastupati, a nalazi se u inozemstvu, obvezan je odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Napomena:
Stranku će se pozvati da dostavi, u primjerenom roku, i druge isprave, ako su potrebne u postupku.
Uz zahtjev je, pored nabrojenih isprava, potrebno priložiti i dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi sukladno Tarifnom broju 101.a Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 116/00., 163/03., 129/06., 60/08., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13. i 80/13.), u iznosu od 50,00 kuna.
Nadalje, upravna pristojba plaća se i za rješenje o stjecanju nekretnine u iznosu od 100,00 kuna te za svaku eventualnu nadopunu zahtjeva (u slučaju da nedostaju određeni dokumenti) u iznosu od 20,00 kuna.

Napomena:
Upravne pristojbe u iznosu do 100 kuna naplaćuju se u državnim biljezima, odgovarajuće novčane protuvrijednosti, dok se iznosi iznad 100 kuna moraju uplatiti putem univerzalnog naloga za plaćanje na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske

  • IBAN HR1210010051863000160
  • upisivanjem broja 64 (model) u prvu kućicu univarzalnog naloga
  • upisivanjem u drugo polje univarzalnog naloga broja 5002

U slučaju kada je riječ o uplati hrvatskog državljanina uz broj 5002 treba upisati i OIB, a u slučaju kad predviđeni iznos uplaćuje stranac tad je iza broja 5002 potrebno upisati i broj 721 i OIB.
Tako ispunjeni univerzalni nalog za plaćanje (ili državne biljege) osoba koja podnosi zahtjev, ili njegov punomoćnik, mora priložiti uz svu ostalu dokumentaciju.

Ograničenja

Svi strani državljani (iz EU i izvan EU) ne mogu kupovati nekretnine u izuzetim područjima, a to su:
* poljoprivredno zemljište, određeno posebnim zakonom;
* zaštićeni dijelovi prirode, prema posebnom zakonu.

Kupnja nekretnine – Hrvatska tvrtka stranog državljana, izvan EU

Stranim državljanima, izvan EU, koji u Republici Hrvatskoj imaju otvorenu tvrtku, nije potrebna suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, te oni na ime tvrtke mogu kupovati nekretnine u Republici Hrvatskoj bez ograničenja.

Prodaja nekretnine

Sve strane fizičke i pravne osobe mogu bez ikakvih smetnji prodavati svoje nekretnine koje se nalaze na području Republike Hrvatske. Trenutno su jedini izuzetak pravne osobe iz zemalja bivše Jugoslavije čije će se pitanje posebno rješavati u sklopu pregovora o sukcesiji SFRJ, odnosno ratnoj reparaciji.

Reciprocitet

Informacije o uzajamnosti (reciprocitetu) u stjecanju prava vlasništva nekretnina između Republike Hrvatske i ostalih država možete

preuzeti ovdje